Jiayuan looks to break Hong Kong IPO silence

February 26, 2016

Jiangsu-based property developer Jiayuan International will put an end to a near two month-long hiatus in the market if it successfully lists early next month.

Jiayuan looks to break Hong Kong IPO silence

Source: FinanceAsia – Equity